صدور ابلاغ سیدجعفر دشتکی به عنوان عضو کارگروه مالی و سرمایه گذاری برنامه پنج ساله

صدور ابلاغ سیدجعفر دشتکی به عنوان عضو کارگروه مالی و سرمایه گذاری برنامه پنج ساله

شهردار یزد طی حکمی سید جعفردشتکی مدیر مالی شهرداری یزد را به عنوان عضو کارگروه مالی و سرمایه گذاری برنامه 5 ساله توسعه و عمران شهری شهرداری یزد انتخاب نمود.