صدور ابلاغ محمدرضا دشتی به عنوان عضو کارگروه مالی و سرمایه گذاری برنامه پنج ساله

صدور ابلاغ محمدرضا دشتی به عنوان عضو کارگروه مالی و سرمایه گذاری برنامه پنج ساله

شهردار یزد طی حکمی محمدرضا دشتی مدیراداره درآمدهای عمومی شهرداری یزد را به عنوان عضو کارگروه مالی و سرمایه گذاری برنامه 5 ساله توسعه و عمران شهری شهرداری یزد انتخاب نمود.