صدور ابلاغ محمدرضا پیرنیا به عنوان رئیس کارگروه اداری و نیروی انسانی برنامه پنج ساله

صدور ابلاغ محمدرضا پیرنیا به عنوان رئیس کارگروه اداری و نیروی انسانی برنامه پنج ساله

شهردار یزد طی حکمی محمدرضا پیرنیا را به عنوان رئیس کارگروه اداری و نیروی انسانی برنامه 5 ساله توسعه و عمران شهری شهرداری یزد انتخاب نمود.