ضوابط نصب تابلو و عوارض مربوط به آن


  •      قابل توجه كسبه محترم
نظر به اينكه طبق ضوابط نصب هرگونه تابلو اعم از شناسايي و تبليغاتي بايد با اخذ مجوز از شهرداري صورت پذيرد، از شهروندان محترم درخواست مي گردد قبل از نصب هرگونه تابلو، با سازمان رفاهي تفريحي شهرداري هماهنگي به عمل آورده و مجوز نصب تابلو دريافت نمايند زيرا تابلوهاي شناسايي بيش از حد مجاز و تابلو هاي تبليغاتي مشمول عوارض به شرح زير مي گردند:
 
28)عوارض تابلو
توضيحات :
1-بانكها و مؤسسات اعتباري و دفاتر مركزي شركتها ، دفاتر و نمايندگيهاي بيمه ازپرداخت عوارض يك تابلو با عرض ساختمان و ارتفاع تا 130 سانتي متر معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهاي شناسايي محاسبه مي شود. و در صورت داشتن تابلو دوم ،عوارض آن براساس تبليغاتي ايراني محاسبه خواهد شد.
2- چنانچه در ذيل تابلوهاي شناسايي (اعم از با مجوز و يا بدون مجوز) نام و يا تصوير يك نوع كالاي خاص درج شده باشد ، آن قسمت از تابلو كه بصورت تبليغاتي مي باشد، مشمول عوارض تبليغاتي (طبق ضوابط تابلوهاي تبليغاتي) و مابقي طبق ضوابط تابلوهاي شناسايي (با اعمال معافيت) محاسبه مي گردد. 
3- تابلوهاي فرسوده و نازيبا ضمن دادن مهلت مناسب بايد از سطح شهر جمع‌آوري يا تعويض گردد در غير اينصورت شهرداري رأساً اقدام به جمع آوري خواهد نمود و هزينه هاي جمع آوري به اضافه 15% درزمان تحويل تابلوهاي جمع آوري شده به مالك،اخذ خواهد شد.
4- درصورت عدم موافقت شهرداري با ادامه نصب تابلو، مالك موظف به جمع‌آوري تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمع آوري،‌ شهرداري نسبت به جمع آوري اقدام و هزينه جمع آوري به اضافه 15% را در زمان تحويل تابلو اخذ خواهد نمود در صورت موافقت شهرداري با ادامه نصب تابلو ، ضمن وصول عوارض معوقه بر اساس تعرفه اين رديف  (سال زمان تعلق ) با صدور مجوز عوارض از آن به بعد براساس رديف(1-28) محاسبه و وصول خواهد گرديد .
1-28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري،صنعتي و...(درصورت كسب مجوز)
 
تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي ايراني                                                                             P 10 × مساحت تابلو
تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات كارخانجات داخلي تحت ليسانس شركتهاي خارجي       P 20 × مساحت تابلو
تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي خارجي                                                                          P 36 ×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) مي باشد
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه مي باشد. چنانچه تابلو منصوبه كمتر از يكسال نصب شود به ميزان زمان بهره‌برداري ، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ مي گردد.
تبصره3 : قيمت منطقه بندي براي محاسبه عوارض بالنهاي تبليغاتي برابر است با قيمت منطقه اي نزديكترين خيابان به محل استقرار بالن كه نبايد از متوسط قيمت منطقه دو خيابان نزديك به محل استقرار بالن كمتر باشد. حداقل P  24000 ريال (بيست و چهار هزار ريال) مي باشد.
تبصره4:مؤدياني كه در ارائه مدارك مورد نياز شهرداري و پرداخت مطالبات شهرداري شامل عوارض كسب و پيشه ،عوارض تابلو،بهاي خدمات كاربري غير مرتبط و بهاي خدمات پسماند و افتتاحيه (در صورت تعلق)مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعيين شدهاقدام نمايند، مشمول شصت درصد( 60%) تخفيف عوارض تابلو مي شوند. اين تخفيف علاوه بر تخفيف پرداخت نقدي مي باشد.  
2-28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و...منصوبه از ابتداي سال 81 به بعد(بدون مجوز)
تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي ايراني                                                                                P 15 × مساحت تابلو
تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات كارخانجات داخلي تحت ليسانس شركتهاي خارجي           P 30 × مساحت تابلو
تابلوهاي تبليغاتي مربوط به كالاهاي خارجي                                                                             P 54 ×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال ) مي باشد .
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه بصورت ساليانه مي باشد.چنانچه تابلو منصوبه كمتر از يكسال نصب شود به ميزان زمان بهره‌برداري ، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ مي گردد.
تبصره3 : قيمت منطقه بندي براي محاسبه عوارض بالنهاي تبليغاتي برابر است با قيمت منطقه اي نزديكترين خيابان به محل استقرار بالن كه نبايد از متوسط قيمت منطقه دو خيابان نزديك به محل استقرار بالن كمتر باشد. حداقل P  24000 ريال (بيست و چهار هزار ريال) مي باشد.
تبصره4:مؤدياني كه در ارائه مدارك مورد نياز شهرداري و پرداخت مطالبات شهرداري شامل عوارض كسب و پيشه ،عوارض تابلو،بهاي خدمات كاربري غير مرتبط و بهاي خدمات پسماند و افتتاحيه (در صورت تعلق)مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعيين شدهاقدام نمايند، مشمول شصت درصد( 60%) تخفيف عوارض تابلو سال 89 به بعد مي شوند. اين تخفيف علاوه بر تخفيف پرداخت نقدي مي باشد.  
تبصره5:عوارض تابلوهاي منصوبه درسال82 و83 مشمول عوارض به ازاي هر متر مربعP 6 ميباشند.
تبصره6:شركت‌ها و كارخانجات و واحدهاي تجاري كه در مجموع بيش از 100 متر مربع تابلو دارند و حاضر به پرداخت عوارض تابلو به صورت يكجا و نقدي باشند مشمول 60% تخفيف عوارض تابلو سال 89 به بعد خواهند شد.
3-28) عوارض تابلوهاي تبليغاتي به شكل استند، بنر، و پلاكارد تجاري و فرهنگي و ...... :                                                             
عوارض تابلوهاي تبليغاتي فرهنگي،ورزشي،آموزشي وتفريحي    روزانه به ازاي هرمترمربع               P 10%
عوارض تبليغات تجاري روزانه به ازاي هر متر مربع                                                              P1
تبصره1: عوارض فوق به كليه تابلوها، بيلبردها، استندها و بنرهاي تبليغاتي كه در ملك اشخاص مانند پمپ بنزين، توقفگاه ها و ... نصب شده و ارتباطي با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنين تبليغات منصوبه برروي ساختمانهاي در حال احداث تعلق مي گيرد و مالك مجموعه دراين گونه موارد مؤدي ميباشد.
تبصره2: هرگونه ديوار نويسي ، نصب پوستر و پلاكارد(پارچه اي و غيره) نوشتن آگهي بر روي ديوار بدون مجوز ممنوع ميباشد و مشمول عوارض به ازای هر متر مربع معادل 2 برابر قیمت منطقه ای (P 2)  مي‌گردد.
تبصره3:حداقل قيمت منطقه اي12000ريال بوده و P قيمت منطقه اي معبري است كه محل نصب تابلو مشرف بر آن مي باشد.
4-28) عوارض تابلوهاي شناسايي (با مجوز)
عوارض تابلوهاي شناسايي با مجوز به شرح ذيل محاسبه ميگردد:
 ( P 4) × [(3/1 ارتفاع تابلو) × طول تابلو]
 ضوابط تابلوهاي شناسايي براساس تعاريف و دستورالعمل مصوب شوراي اسلامي شهر به شماره 110/40567- 17/11/80   كه ضميمه كتاب ميباشد .
تبصره: مؤدياني كه در ارائه مدارك مورد نياز شهرداري و پرداخت مطالبات شهرداري شامل عوارض كسب و پيشه ،عوارض تابلو،بهاي خدمات كاربري غير مرتبط و بهاي خدمات پسماند و افتتاحيه (در صورت تعلق)مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعيين شده اقدام نمايند، مشمول شصت درصد( 60%) تخفيف عوارض تابلو مي شوند. اين تخفيف علاوه بر تخفيف پرداخت نقدي مي باشد.  
5-28) عوارض تابلوهاي شناسايي( بدون مجوز)
الف) عوارض تابلوهاي شناسايي منصوبه از ابتداي سال 88 به شرح ذيل محاسبه ميگردد:
 ( P 6) × [(3/1 ارتفاع تابلو) × طول تابلو]
ب) عوارض تابلوهاي شناسايي منصوبه تا پايان سال 87 به شرح ذيل محاسبه ميگردد:
                                                                         ( P 6) × [(5/1 ارتفاع تابلو) × طول تابلو]
تبصره: مؤدياني كه در ارائه مدارك مورد نياز شهرداري و پرداخت مطالبات شهرداري شامل عوارض كسب و پيشه ،عوارض تابلو،بهاي خدمات كاربري غير مرتبط و بهاي خدمات پسماند و افتتاحيه (در صورت تعلق)مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعيين شده اقدام نمايند، مشمول شصت درصد( 60%) تخفيف عوارض تابلو سال 89 به بعد مي شوند. اين تخفيف علاوه بر تخفيف پرداخت نقدي مي باشد.