طرح پاک سازی دیوارهای سطح شهر از پوسترهای تبلیغاتی


محمدرضا دشتی مدیر اداره درآمدهای عمومی شهرداری یزد از پاک سازی پوسترهای تبلیغاتی از سطح شهر یزد خبر داد.

مدیر اداره درآمدهای عمومی گفت: از مهرماه سال 1389 برای مؤسسات و شرکت هایی که پوسترهای تبلیغاتی  بر روی دیوارها و نیز حتی تاًسیسات شهری نصب کرده بودند اخطاریه صادر   شده است که در این خصوص جمعاً 8100 عدد پوستر از سطح شهر توسط خود مؤسسات و شرکت های نصب کننده جمع آوری شده است.

دشتی اظهار داشت: پرونده تعدادی از کسانی که اقدام به نصب پوستر نموده و بعد از اخطار شهرداری اقدام به جمع آوری آنها ننموده بودند به کمیسیون ماده 77 ارجاع و علاوه بر جمع آوری مشمول عوارض نصب پوستر شده اند.

وی یادآوری نمود: نصب پوستر تبلیغاتی درمکان های غیر مجاز علاوه بر وارد نمودن خسارت مالی به شهروندانی که دیوار آنها در معرض نصب پوستر می باشد به زیبایی شهر نیز لطمه می زند.