عملکرد کمیته بررسی پرونده های خاص

عملکرد کمیته بررسی پرونده های خاص
كميته بررسي پرونده هاي خاص بنا به پيشنهاد معاونت اداري و مالي و دستور شهردار محترم با هدف بررسي پرونده هايي كه با توجه به وضعيت خاص آنها طبق ضوابط عادي و در منطقه و يا اداره مربوطه قابل تصميم گيري نمي باشد تشكيل گرديده و سوابق و پرونده هاي ارجاع شده از مناطق سه گانه و ناحيه تاريخي و اداره املاك،اداره ارزشيابي و ساير واحد ها و ادارات كه داراي ابهاماتي مي باشند به اين كميته ارجاع ميگردد و با بررسي سوابق و مراحل پرونده و مطابقت با ضوابط شهرسازي،درآمدي،حقوقي و قوانين موجود و تجربه اعضاء در صورت امكان راهكارها و يا پيشنهاداتي ارائه مي گردد كه اين امر در جهت گره گشايي از كار ارباب رجوع و ادارات ذيربط و رفع مسئوليت در موارد خاص مي باشد.
در اين كميته از آنجا كه اعضا از واحد هاي مختلف شهرداري حضور دارند كليه جوانب پرونده از لحاظ ساختماني ،درآمدي، شهرسازي،حقوقي و مالي مطابقت با ضوابط وزارت كشور و مصوبات شوراي اسلامي شهر بررسي گرديده و بهترين و منطقي ترين و قانوني ترين راه حل ارائه مي گردد و مناطق شهرداري و ادارات و واحدهايي كه با اين گونه پرونده هاي خاص روبرو هستند از سردرگمي و نامه نگاري متعدد و از همه مهمتر بلاتكليفي ارباب رجوع و رفت و آمد مكرر بين واحدهاي مختلف شهرداري رهايي مي يابند.
اعضاي كميته پرونده هاي خاص به شرح ذيل مي باشد:
1-معاونت اداري و مالي
2-معاونت برنامه ريزي
3- مدير اداره درآمد
4- رياست اداره حراست
5-رياست اداره املاك
6-اداره حسابرسي
7-اداره حقوقي
8- مدير منطقه يا اداره مربوطه
9- در صورت لزوم نماينده حوزه شهرسازي