قرارداد بيمه تكميلي ايثارگران


با عنايت به بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درخصوص الزام دستگاه هاي اجرايي به پرداخت كليه هزينه هاي درمان ايثارگران شاغل توسط دستگاه اجرايي متبوع و با توجه به نامه شماره 3949/400/250 مورخ 17/6/92 اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استاد يزد با موضوع پرداخت هزينه هاي درماني ، امور اداري شهرداري نسبت به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي درمان با بيمه ايران جهت 274 نفر از ايثارگران معزز و افراد تحت تكفل ايشان در شهرداري و سازمانها براي سال 93-92 اقدام نمود. گفتني است اين قرارداد تعداد 199 نفر از ايثارگران مجموعه شهرداري و 76 نفر از ايثارگران شاغل در سازمانهاي تابعه را تحت پوشش خود قرار داده است.