مجوز مزايده زمين واقع در بلوار طالقاني


با عنايت به برنامه هاي پيشنهادي شهردار محترم مبني بر فروش املاك شهرداري مجوزي با عنوان برگزاري مزايده قطعه زمين واقع در بلوار طالقاني با كاربري تجاري با قيد دو فوريت جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر ارسال گرديد.