مديريت اداري

مديريت اداري

       

عبدالرضا روشن

 

ليسانس حسابداري

سوابق كاري:     

رئيس اداره درآمدهاي عمومي شهرداري يزد از سال 1386 لغايت 1389

مدير درآمد،نوسازي و املاك شهرداري يزد در سال‌هاي 1389 و 1390

مسئول امور مالي شهرداري شاهديه از سال‌هاي 1383 لغايت 1387

كارشناس مسئول امور مالي شهرداري شاهديه از سال 1387 لغايت 1390

مدير امور اداري شهرداري يزد در سال 1390

 

اين حوزه مديريتي از سال 1388 با تصويب چارت سازماني جديد در شهرداري يزد با وظايف متنوعي كه در خصوص نيروي انساني از قبيل درخواست مجوز استخدام ، استخدام و به كارگيري ، بهينه سازي نيروي موجود ، ارتقاء سطح دانش با تشكيل و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت ، عهده دار پاسخگويي و رفع نيازهاي اداري كاركنان شاغل در شهرداري مي باشد كه به صورت اجمال شرح وظايف آن به شرح ذيل مي باشد :

·  انجام امور پرسنلي از قبيل پيشنهاد ارتقاء گروه ، پيشنهاد انتصاب افراد به كميته شوراي امور اداري و استخدامي و كميته طرح طبقه بندي مشاغل كارگري شهرداري ، پاسخ به درخواست هاي اداري كاركنان ( بانك ها ، بيمه و ساير ادارات دولتي ) ، انجام امور نظارتي بر قراردادهايي كه در حوزه كار مرتبط با پرسنل منعقد مي شود ، مثل امور رانندگان نقليه ، بيمه هاي تكميلي ، سرويس هاي اداري و ...  مي باشد .

·  ارسال قوانين و دستور العمل هاي ابلاغي از سوي مبادي ذيربط به ادارات ، سازمان ها و واحدهاي داخلي شهرداري جهت اجرا ، از جمله فعاليت هاي واحد اداري مي باشد.

·  واحد بايگاني در شهرداري كه از زيرمجموعه هاي مديريت اداري مي باشد ، كليه سوابق شهرداري اعم از اسناد حسابداري ، قراردادها ، پرونده هاي پرسنلي و ساير سوابق را به نحوي كه دسترسي سريع به آنها بتوان داشت ، طبقه بندي و بايگاني مي نمايند.

·  واحد دبيرخانه نيز از ديگر زيرمجموعه هاي اين حوزه مديريتي است كه كليه اسناد ورودي و خروجي در شهرداري بايستي در اين واحد ثبت گردد و سپس به واحدهاي مربوطه داخلي ارجاع يا به ادارات و سازمان ها و يا مكان هاي لازم ارسال مي گردد.

·   واحد امور عمومي كه مسئوليت نظارت بر كار نيروهاي خدماتي را بر عهده دارد ، نيز از زيرمجموعه هاي اين واحد است .

·  واحدهاي تلفن خانه و نقليه نيز همان طور كه نام آنها مشخص است ، به طور غيرمستقيم به تمامي واحدهاي شهرداري ارائه خدمات مي نمايند و تمامي پرسنل شهرداري را پشتيباني مي نمايند.