مدير امور اداري

مدير امور اداري

 

محمد علي محمودي

 ليسانس مديريت برنامه ريزي و آموزشي

 

 

     وظايف:

1.       نظارت درتأمين ارتباط اداري شهرداري با موسسات و اشخاص اعم ازحقوقي و حقيقي ازلحاظ مكاتبات و مراجعات

2.       نظارت درتأمين احتياجات شهرداري از لحاظ وسائل و لوازم اداري با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب

3.       تهيه بخشنامه ها و دستورالعملها و مقررات براي بهبود تشكيلات درسازمان و ايجاد هماهنگي وحدت عمل و نظر

4.       رسيدگي ونظارت بر اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كاركنان شهرداري

5.       نظارت براجراي قوانين و مقررات و آئين نامه هاي استخدامي

6.       مطالعه و بررسي وظائف و مسئوليتهاي هريك از واحدهاي سازماني بمنظور سنجش و تشخيص احتياجات از لحاظ افراد و تجهيزات لازم براي انجام كار

7.       تهيه برنامه ها و دستوالعملهاي آموزشي و آموزش كاركنان شاغل وآشنا نمودند آنها با مقررات و وظائف شهرداري و موسسات تابعه محيط كار وخصوصيات شغل مورد نظر جهت شركت كنندگان درهريك از دوره هاي اموزش

8.       نظارت برتشكيل كلاسها و دوره ها و يا معرفي كاركنان به موسسات آموزشي بمنظور بالابردن سطح معلومات تخصصي و حرفه اي آنان.

9.       نظارت برتهيه پيش نويس هاي نامه هاي اداري وصدور دستورات لازم درجهت اصلاح مكاتبات اداري.

10.   نظارت بركليه امورواحدهاي تحت سرپرستي وصدور دستورات وتعليمات لازم وكوشش دررفع نواقص كار.

11.   نظارت برطرحهاي رفاهي عمومي كاركنان ازقبيل شركتهاي تعاوني مصرف،مسكن وامور ورزشي وغيره.

12.   آشنا نمودن مسئولين واحدهاي تحت سرپرستي باقوانين ومقررات اداري جديد.

13.   مطالعه وبررسي درخصوص مسائل سازماندهي وارائه پيشنهادات لازم درمورد انجام تغييرات ضروري درتشكيلات مورد عمل.

14.   برگزاري جلسات شوراي اداري وشوراي معاونين شهرداري وتنظيم صورتجلسات مربوطه وابلاغ به واحدهاي ذيربط.

15.   انجام ساير امور مشابه و دستوراتي كه از طرف مافوق در حدود وظائف ارجاع مي گردد.