مدير امور مالي

مدير امور مالي

جعفر دشتكي

ليسانس حسابداري

 

 

ساختار تشكيلاتي حوزه مديريت امور مالي

حوزه مديريت امورمالي زيرنظر معاونت اداري ومالي مي باشد.اين حوزه تشكيل شده از :

1- اداره حسابداري( داراي واحدهاي حقوق دستمزد- اموربانكي- اعتبارات – ثبت اسناد- تنظيم اسناد- رسيدگي اسناد مي باشد.)

2- اداره كارپردازي( اين اداره از دوقسمت كارپردازي وامورقراردادها تشكيل شده است.)

3- اداره اموال وانبارها( اين اداره ازدو قسمت اموال و انبار تشكيل شده است.)

4- امور مالي مناطق دررابطه باامور هزينه اي

5- رسيدگي به وجوهي كه به سازمانهاي وابسته پرداخت ميگردد.

 

       وظايف:

1.       نظارت بركليه امورواحدهاي تحت سرپرستي وصدوردستورات وتعليمات لازم وكوشش دررفع نواقص كار.

2.       تهيه برنامه عمليات مالي وهماهنگ ساختن عمليات جاري.

3.       تهيه گزارشهاي مالي وترازنامه وتفريغ بودجه سالانه وبررسي وتائيد آنها.

4.       نظارت درنگاهداري حسابهاي هزينه ونظارت درمميزي ورسيدگي ليستها واسناد هزينه.

5.       بررسي عملكرد مالي كليه مؤسسات و واحدهاي تابعه شهرداري ومراقبت درحسن گردش امورمالي وحسابداري آنها.

6.       انجام تعهدات مالي درحدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها.

7.       كنترل و تائيد عمليات مربوط به دريافت و پرداختهاي روزانه،ماهانه و تطبيق حسابها.

8.       تهيه وتنظيم بودجه،متمم واصلاح بودجه ،تفريغ بودجه باتوجه به آئين نامه هاي شهرداريها ودستورالعملهاي صادره وارائه آن به مراجع ذيربط.

9.       شركت دركميسيونها و جلساتي كه طبق آيين نامه هاي ذيربط بعهده مديرامور مالي محول است.

       10. مراقبت درحفظ و نگهداري كليه اموال شهرداري ونظارت برحسن اداره امور انبارهاي موجود درواحدهاي تابعه وانجام وظيفه انبارداران.