مدير درآمدهاي عمومي

مدير درآمدهاي عمومي

محمدرضا دشتي

 

شرح وظائف:

سهمي از درآمدهاي شهرداريها به وسيله دولت درقالب كمك تأمين مي گردد،معهذا اين مبالغ محدودبوده وهرگز نمي تواند تكافوي تأمين هزينه هاي خدماتي كه به عهده شهرداري است رابنمايد.

لذا مديريت درآمد بابهره گيري از كارشناسان خبره وتنظيم سازمان كارا،نقش بسيار حساسي درشناخت،تشخيص وپيش بيني منابع درآمدهاي محلي پايدار وبه حيطه وصول درآوردن آنها ومالاً تأمين هزينه مورد نياز اجراي برنامه خدماتي شهرداري راايفاد مي نمايد.

 

وظائف:

-          نظارت بركليه امور واحدهاي تحت سرپرستي وصدور دستورات وتعليمات لازم وكوشش دررفع نواقص كارازطريق تشكيل دوره هاي آموزشي

-          نظارت برامروصول درآمدها وسعي درازدياد درآمد ونگهداري حساب درآمد شامل:

1.       نظارت ورسيدگي بروصول عوارضي كه مطابق قانون ازطريق سازمانهاي دولتي وساير مؤسسات وصول ميشود وبعداً بايددروجه شهرداري واريزگردد.از قبيل عوارض برآب بها،گازوتلفن مشتركان ، عوارض برگذرنامه ، حق الثبت مزايده وغيرو.

2.       نظارت بردرآمد حاصل ازفروش اموال واملاك شهرداري.

3.       نظارت بردرآمد هتلها ودكه هاي شهرداري باتوجه به دستورالعملهاي صادره.

4.       نظارت وكنترل عمليات مربوط به اوراق بهادارمانند عوارض مسافرين،باربريها ونمايشات وساير عوارض مشابه.

5.       نظارت بروصول عوارض اماكن عمومي وپيشه وران وتابلوهاي منصوبه درسطح شهر.

6.       نظارت بروصول عوارض اتومبيلها وساير وسائط نقليه.

7.       نظارت بروصول عوارض حاصل از قانون تجميع عوارض ازتوليدكنندگان كالا وارائه دهندگان خدمات.

8.       نظارت بروصول هزينه خدمات از اماكن براساس قانون پسماندها.

9.       نظارت برامور وصول درآمد نوسازي شهرداري وصدور دستورالعملهاي لازم وارائه طرحها وروشهاي مطلوب جهت پيشبرد امورمربوطه.

10.   نظارت وتهيه شناسنامه املاك شهرداري وراهنمايي وصدور دستوالعملهاي لازم به سرپرست درآمد نوسازي وارزيابي مجدد املاك درسررسيد مقرر درقانون نوسازي.

11.   بررسي علل نوسانات درنتايج حاصله ازوصول عوارض نوسازي وتنظيم گزارش دراين زمينه.

12.   راهنمايي وآموزش مأمورين درآمدنوسازي شهرداري دربه كاربردن دستورالعملها وروشهاي جديد

13.   رسيدگي به اعتراضات مؤديان وتشكيل كميسيونهاي منذدرج درقانون نوسازي درمواقع لازم و همكاري و دعوت از نوسازي شهرداري جهت شركت دركميسيون درصورت لزوم.

14.   پيگيري ونظارت برنحوه وصول كمك هاي دولتي حاصل ازاجراي قانون تجميع عوارض.

15.   مطالعه وبررسي وپيشنهاد درمورد لغو يابرقراري منابع جديد عوارض وپيش بيني درآمد دربودجه ساليانه.

16.   صدوردستورالعملهاي لازم به منظور تسريع درامروصول عوارض.

17.   ارائه روشهاي تازه وبهبود درنحوه وصول عوارض بابهره مندي از ابزارهاي جديد مديريتي وسيستمهاي رايانه اي.

18.   اتخاذ تدابير لازم به منظور استيفاي حقوق شهرداري وبه حيطه درآوردن بدهي مؤديان.

19.   انجام امور مربوط به كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها.

20.   بررسي وتأئيد مسئولين درآمد ونوسازي مناطق كه ازطرف شهردار منطقه پيشنهاد ميگردد.

21.   انجام وظايف تفويضي ازسوي معاون اداري ومالي باهدف تسهيل دراموروكاهش حجم امور معاونت مربوطه.