مدیرت اداره درآمد

مدیرت اداره درآمد

 

 
 
     · مدرك تحصیلی :
           · كارشناسي مهندسي شيمي از دانشگاه علم و صنعت ايران   
  ·  سوابق اجرایی
مديرعامل سازمان مديريت پسماند (مرداد ماه 87 لغايت آبان ماه 88)
شهرداري حميديا (ديماه 85 لغايت مرداد ماه 87)
رئيس اداره درآمدهاي عمومي شهرداري يزد(بهمن ماه 83 تا پايان آذر ماه 85)
كارشناسي دفتر سرمايه گذاري و امور مشاركتهاي شهرداري يزد(از سال 90 تا آذر ماه 92)
كارشناس تشخيص عوارض كارخانجات (سنوات 76 لغايت 83)
 

محمدحسين دهستاني اردكاني

mh.dehestani@yazd.ir