مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی :

·         لیسانس حسابداری

سوابق اجرایی:

·         مدیرمالی شرکت تعاونی چندمنظوره کارکنان صنعت نفت از سال 76

·         مدیرمالی شرکت زرین برگ در سال 77

·         مسئول سپرده ضمانت نامه آب منطقه ای یزد(78-77)

·         مدیرمالی اخلاص مروج در سال 78

·         مدیرمالی شرکت تعاونی شرکت نفت در سال 79                                      

·         مسئول خدمات مالی شهرداری تفت (سال 82-80)

·         مدیرمالی شرکت تعاونی تانکرهای سوخت رسانی استان یزد از سال 80

·         مسئول خدمات مالی شهرداری تفت (سال 82-80)

 

            سید جعفر دشتکی

·         مسئول امور مالی شهرداری تفت(سال89-82)

·         مدیرمالی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل  فراورده های نفتی از سال 86

·         مدیر مالی شرکت اتحاد امید یزد از سال 87

·         ذیحساب اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای شهر تفت از سال 87 تاکنون

·         مدیرمالی شهرداری خضرآباد(سال 86-84)

·         کارشناس کارگروه ممیزی شهرستان تفت

·         مدیر مالی شرکت مهربار اعظم یزد از سال 88

·         مدیر مالی شهرداری یزد از سال 89 تاکنون