مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی
 
 
محمدرضا دشتی
 
 
كارشناسي حسابداري
سوابق كاري:
مدير درآمدهاي عمومي شهرداري يزد از سال 1386 لغايت 1388
مدير درآمد،نوسازي و املاك شهرداري يزد در سال 1388
مدير درآمد مالي با حفظ پست سازماني شهرداري يزد در سالهاي 1388 و 1389
معاون اداري ومالي شهرداري يزد در سال‌هاي 1389و 1390
 وظايف معاونت:
- تعيين وظايف وحدود مسئوليت واختيارات رؤساي واحدهاي تحت سرپرستي.
-صدور دستورات لازم بمنظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي واحدهاي تحت سرپرستي.
-نظارت درتهيه وتنظيم بودجه وتفريغ بودجه شهرداري وهمچنين اصلاح بودجه شهرداري
-نظارت بروصول درآمد رسمي وازدياد درآمد وصدوردستورالعملهاي مالي برابر مقررات مالي مصوب.
-نظارت بركليه هزينه ها ومعاملات شهرداري ونگاهداري حساب هزينه ها وهمچنين نظارت براعتبارات مصرف شده واحدها.
-نظارت دراجراي دقيق آئين نامه هاوقانون استخدام كشوري وآئين نامه استخدامي شهرداريها وقانون كار تأمين اجتماعي و...
-نظارت برحفظ واداره كردن دارائي هاي منقول و غير منقول متعلق به شهر واقامه دعوي برعليه اشخاص ودفاع ازدعاوي اشخاص عليه شهرداري باهماهنگي واحدهاي ذيربط شهرداري .
-رسيدگي وصدور دستورات لازم بمنظور تأمين وسائل و ملزومات مورد نياز شهرداري
-تشكيل جلسات درخصوص آشنا نمودن مقامات تحت سرپرستي بامقررات جديد.