مدیر گروه معماری شهرداری یزد انتخاب شد

مدیر گروه معماری شهرداری یزد انتخاب شد

مجید زرگرباشی معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد به موجب حکمی آقای سعید شایگان را به عنوان مدیر گروه معماری شهرداری یزد منصوب نمود.