معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی:
·         لیسانس حسابداری
·         کارشناسی ارشدحسابداری
·         دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
سوابق آموزشی :
·         مدرس دوره هاي سازمان مديريت برنامه ريزي

 

 

 

 

محمدرضا پیرنیا

  pirnia@yazd.ir

·         مدرس دوره هاي پودماني مركز آموزش علمي و كاربردي شهرداري يزد
·         مدرس دوره هاي پودماني مركز آموزش جهاد دانشگاهي يزد
·         مدرس دوره هاي مالي در شهرداري طبس ، فرمانداری های ابرکوه ،بافق و نیر
سوابق پژوهشی :
·         بودجه ريزي عملياتي الگوئي براي ارتقاء نظام مديريت مالي در شهرداري يزد
·         پروژه اصلاح ساختار درآمد در شهرداري يزد
·         مقاله مدیریت منابع انسانی ،بررسی عوامل انگیزش و ضد انگیزش در کارکنان
·         مجموعه دستور العملهاي حسابداری دولتی مرتبط با طرح تملک دارائیهای سرمایه ای
·       راه اندازی طرح  سیستم مکانیزه امور درآمدهای شهرداری در سال86
·        راه اندازی سیستم نرم افزار سرا و پرداخت الکترونیک شهرداری در سال86
·        پیاده سازی طرح سیستم نرم افزار مالی و اداری  شهرداری در سال87
سوابق اجرایی:
·         قائم مقام حسابداری شهرداری حیمدیا از سال 75 لغايت 81
·         سرپرست ذیحسابی طرحهای عمرانی شهرداری تفت در سال 82
·         مسئول امور مالی و سرپرست ذیحسابی(طرح های عمرانی)شهرداری ندوشن (سال82 – 84)
·         ذیحسابی شهرداری یزد از سال 82 تا کنون
·         حسابرسي شهرداري ها در استانداري (سال84-86)
·         عضو کمیسیون تحول اداری شهرداری ندوشن (سال 85-86)
·         نماینده شهرداری در کمیسیون ماده 77 شهرداري يزد در سال 86
·         مدير درآمد،نوسازي و املاك شهرداری یزد (سال86-88)
·         عضو هيات بازرسي ويژه شهرداري از سال 86 تاکنون
·         عضو كميته فني راهبري پروژه داده آمايي وضع مجاز املاك و فرآوري لايه هاي GIS از سال 86 تاکنون
·         عضو كميسيون مشاركتهاي شهرداري از سال 87 تاکنون
·         عضو ستاد اصلاح الگوي مصرف از سال 88 تاکنون
·         عضو كميته پرونده هاي خاص املاك از سال 88 تاکنون
·         مدير امور مالي شهرداری یزد در سال 88
·         معاون اداري ومالي با حفظ پست سازماني شهرداری یزد در سال 89
·         عضو كارگروه سيستم جامع اداري مالي از سال 89 تاکنون
·         عضو هيات مديره سازمان فاوا از سال 89 تاکنون
·         عضو شوراي امر به معروف و نهي از منكر از سال 89 تاکنون
·         عضو هيات مديره سازمان عمران از سال 89 تاکنون
·         عضو شوراي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري يزد از سال 89 تاکنون
·         عضو هيات مديره سازمان تاكسيراني شهرداري يزد از سال 89 تاکنون
·         عضو شوراي راهبردي امنيت اطلاعات از سال 89 تاکنون
·         عضو کمیسیون عالی معاملات شهرداری در سال 90
·         معاون اداري و مالي شهرداري يزد