معرفي حوزه مديرت درآمد

معرفي حوزه مديرت درآمد

 

  محمد رضا دشتي

 

ليسانس حسابداري

سوابق كاري:  

رئيس اداره درآمدهاي عمومي شهرداري يزد از سال 1386 لغايت 1389

مدير درآمد،نوسازي و املاك شهرداري يزد در سال‌هاي 1389 و 1390

 وظايف:

اين واحد نقش مهمي در تأمين منابع درآمدي شهرداري داشته كه نمونه اي از فعاليت هايي كه توسط اين حوزه اجرا مي گردد به اين شرح مي باشد:

· نظارت بر جذب و وصول درآمدهاي وصولي و عوارض و اتخاذ تدابير لازم براي جذب و وصول كامل و به موقع آنها.

· تحليل و بررسي درآمد ماهانه شهرداري به تفكيك مناطق و كدهاي درآمدي .

·  انجام امور مربوط به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها .

· برنامه ريزي و اقدام لازم به منظور وصول و ثبت و نگهداري حساب عوارض و بهاي خدمات كه به تصويب شوراي محترم اسلامي شهر رسيده و همچنين عوارضي كه به صورت ملي بوده و توسط مراجع قانوني ديگر تصويب گرديده است .

· برنامه ريزي و هماهنگي لازم براي يكسان سازي رويه هاي وصول عوارض و درآمدها در مناطق شهرداري و سيستمي نمودن محاسبه عوارض .

· مسئوليت حسن اجراي مراحل توزيع قبوض نوسازي و پسماند خانگي و نظارت بر امور مميزي املاك و واحدهاي تجاري شهر .

· مسئوليت نگهداري حساب اموال غيرمنقول و زمين هايي كه در اثر اجراي طرح هاي عمراني به شهرداري تعلق مي گيرد و نيز پيگيري مصوبات كميسيون هاي آزادسازي و توافقات از زمره فعاليت هاي واحد املاك از زيرمجموعه هاي اداره درآمد مي باشد.

· لازم به ذكر است ، با تدابيري كه هم اكنون توسط شهردار محترم و معاون محترم اداري و مالي و همكاري و پشتيباني بي وقفه و تحسين برانگيز كليه سطوح مديريت اعم از مديران و كارشناسان آنها ، در خصوص راه اندازي و به كارگيري سيستم اتوماسيون جامع اداري و مالي انديشيده و به كار گرفته شد ، در حال حاضر قريب به بيش از 14 ماه است كه اين سيستم به تمام نقاط قوت و ضعف خود با قبول زحمت تك تك مديران و كارشناسان راه اندازي گرديد و در مدت زمان كوتاهي نقاط ضعف احتمالي آن اصلاح و تا حد ممكن به سيستمي ايده آل در جهت خدمت رساني به ارباب رجوع اجرايي گرديد. 

· از محسنات بارز اين طرح جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه كمتر و سير به سوي دانش و تكنولوژي روز مي باشد.