معرفي معاونت اداري و مالي

معرفي معاونت اداري و مالي

 

 

محمدرضا پيرنيا

كارشناسي ارشد حسابداري

 

سوابق كاري:

مدير درآمدهاي عمومي شهرداري يزد از سال 1386 لغايت 1388

مدير درآمد،نوسازي و املاك شهرداري يزد در سال 1388

مدير درآمد مالي با حفظ پست سازماني شهرداري يزد در سالهاي 1388 و 1389

معاون اداري ومالي شهرداري يزد در سال‌هاي 1389و 1390

 وظايف معاونت:

- تعيين وظايف وحدود مسئوليت واختيارات رؤساي واحدهاي تحت سرپرستي.

-صدور دستورات لازم بمنظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي واحدهاي تحت سرپرستي.

-نظارت درتهيه وتنظيم بودجه وتفريغ بودجه شهرداري وهمچنين اصلاح بودجه شهرداري

-نظارت بروصول درآمد رسمي وازدياد درآمد وصدوردستورالعملهاي مالي برابر مقررات مالي مصوب.

-نظارت بركليه هزينه ها ومعاملات شهرداري ونگاهداري حساب هزينه ها وهمچنين نظارت براعتبارات مصرف شده واحدها.

-نظارت دراجراي دقيق آئين نامه هاوقانون استخدام كشوري وآئين نامه استخدامي شهرداريها وقانون كار تأمين اجتماعي و...

-نظارت برحفظ واداره كردن دارائي هاي منقول و غير منقول متعلق به شهر واقامه دعوي برعليه اشخاص ودفاع ازدعاوي اشخاص عليه شهرداري باهماهنگي واحدهاي ذيربط شهرداري .

-رسيدگي وصدور دستورات لازم بمنظور تأمين وسائل و ملزومات مورد نياز شهرداري

-تشكيل جلسات درخصوص آشنا نمودن مقامات تحت سرپرستي بامقررات جديد.