ممنوعيت ديوار نويسي بر روي ديوارهاي سطح شهر


  •       قابل توجه شهروندان و كسبه محترم
به استناد ماده 92 قانون شهرداري ها كه در آن آمده است "نوشتن هر نوع مطلب يا الصاق هر نوشته اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد (شوراي اسلامي شهر) ممنوع است مگر در محل هايي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي كند و..." و همچنين طبق تبصره 2 رديف 3-28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد هرگونه ديوار نويسي ، نصب پوستر و پلاكارد (پارچه اي و ...) نوشتن آگهي بر روي ديوار بدون مجوز ممنوع مي باشد و مشمول عوارض به ازاي هر متر مربع معادل 2 برابر قيمت منطقه اي مي گردد.
لذا درخواست مي گردد از نصب هرگونه پوستر و يا نوشتن تبليغات بر روي ديوارهاي سطح شهر خودداري گردد.