نشست تخصصی بودجه ریزی عملیاتی کارشناسان مالی شهرداری يزد برگزار شد

نشست تخصصی بودجه ریزی عملیاتی کارشناسان مالی شهرداری يزد برگزار شد
نشست تخصصی بودجه ریزی عملیاتی شهرداری يزد با حضور معاون اداری و مالی شهرداری، مديران و کارشناسان مالی شهرداری و سازمانهای تابعه برگزار شد.
پیرنیا، معاون اداری و مالی شهرداری یزد با اشاره به ضرورت برنامه ریزی و اهمیت پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری ها افزود:  بودجه از لحاظ برآورد هزينه به بودجه متداول، بودجه برنامه اي و بودجه عملياتي تقسيم می گردد. وی در ادامه توضيحاتی به شرح ذيل در خصوص انواع بودجه بیان نمود:
-         در بودجه متداول، برنامه يا عمليات مورد نظر در بودجه منعكس نمي شود. در اين نوع بودجه نويسي مشخص نمي شود كه هزينه ها براي چه منظوري برآورد گرديده است .
-         بودجه برنامه اي نوعي از بودجه نويسي است كه در آن هزينه ها براساس وظايف ، برنامه ها ، طرح و يا فعاليتهاي گوناگون شهرداری برآورد و تنظيم مي شود .
-         بودجه عملياتي طبقه بندي وظيفه اي عمليات بر حسب شئون و روشهاي دقيقي مانند حسابداري قيمت تمام شده يا اندازه گيري كار محاسبه مي شود.
پيرنيا اظهار داشت: در نظام مالي شهرداري ها بودجه برنامه اي از مفاهيم اساسي است، چرا كه بر اساس ماده 25 آئين نامه مالي شهرداري ها « بودجه شهرداري ها بايد بر اساس برنامه ها و وظايف و فعاليتهاي مختلف و هزينه هر يك از آنها تنظيم گردد» که اين امر باعث شده شهرداریها میل بیشتری به تدوین بودجه برنامه ای و کمتر علاقه به بودجه نویسی بر مبنای عملکرد یا بودجه عملیاتی داشته باشند .
 
معاون اداری و مالی شهرداری یزد در ادامه افزود: بودجه عملیاتی مرحله پیشرفته تری از بودجه برنامه ای است یا به عبارتی بودجه عملیاتی، بودجه برنامه ای ایده آل است . بودجه برنامه ای بیشتر مربوط به طبقات بالای سلسله مراتب سازمانی است درحالیکه در بودجه عملیاتی حدود فعالیت و عملیات طبقات پایین تر نیز بررسی و پیش بینی می شود.
پيرنیا با بیان اين مطلب که در بودجه برنامه ای نظر قانون گذار به برنامه ها و در بودجه عملیاتی به عملیات واحدهای سازمانی معطوف است افزود به طور کلی می توان گفت بودجه برنامه ای فقط برای راهنمایی مدیران شهرداری و سازمانهای تابعه در اداره امور عمومی و اخذ تصمیم مفید واقع می شود درحالی که بودجه عملیاتی علاوه بر راهنمایی، عملکرد کلیه واحدهای سازمانی و کارکنان و موسسات تابعه را نيز کنترل می کند.
در پایان خاطر نشان می شود آقای محمد روستایی به منظور پیگیری مصوبات انتخاب شدند.