پرو‍ژه نوسازي معابر شهر يزد

پرو‍ژه نوسازي معابر شهر يزد

فيلد «مبلغ قابل پرداخت» فيش جاري واكشي مي‌شود.

سه رقم آخر فيلد واكشي مي‌شود= AmountOfRand

اگر اين مبلغ بيش از 500 ريال بود:

سه رقم آخر «مبلغ قابل پرداخت» به سمت بالا رند مي‌شود.

فيلد بستانكاري مربوط به فيش جاري در جدول «جزئيات مبلغ قابل پرداخت» با مقدار       1000 - AmountOfRand بروزرساني مي‌شود.

اگر اين مقدار كمتر از 500 ريال بود:

سه رقم آخر « مبلغ قابل پرداخت » به سمت پايين رند مي‌شود.

براي مشاهده اطلاعات بيشتر به سايت سازمان شهرداريها