پورتال معاونت اداری و مالی به عنوان پورتال برتر معرفی شد

پورتال معاونت اداری و مالی به عنوان پورتال برتر معرفی شد
با پیشنهاد مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد و تایید شهردار محترم از بهترین و به روز آورترین پورتال های معاونت ها و سازمان های شهرداری قدردانی به عمل آمد.
  در اولین جلسه شورای برنامه ریزی شهرداری در سال جاری، پورتال معاونت اداری و مالی از بین پورتال معاونت ها و مناطق و همچنین پورتال سازمان آتش نشانی از بین پورتال سازمان ها حائز رتبه برتر شدند.
 گفتنی است این ارزیابی بر اساس عملکرد پورتال ها مبنی بر ارتقاء نقش فن آوری اطلاعات در مدیریت شهری و همچنین گسترش شهرداری الکترونیک بوده است و با عنایت به جهت گیری های سیاستهای جاری در راستای ارتقای فنآوری اطلاعات و امکان تعامل سریع بین شهروندان با شهرداری، نقش موثر مدیران و کارشناسان به طور برجسته تجلی  می یابد.
در پايان از محمدرضا پیرنیا معاون اداری و مالی شهرداری یزد، سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان آتش نشانی و نیز مدیران پورتال معاونت و سازمان مزبور، به منظور تلاش هاي مستمر با اهداي لوح تقدير، قدردانی  به عمل آمد .