پيگيري مطالبات شهرداري از محل پروژه مشاركتي جايگاه هاي CNG در دستور كار معاونت اداري مالي قرار گرفت.

پيگيري مطالبات شهرداري از محل پروژه مشاركتي جايگاه هاي CNG در دستور كار معاونت اداري مالي قرار گرفت.
علیرضا ابوئی مشاور امور مشاركت هاي معاونت اداري و مالي با اشاره به این مطلب که قرارداد بهره برداران فعلي جايگاه CNG  متعلق به شهرداري به پايان رسيده است افزود: شهرداری یزد جهت انتخاب بهره بردار ذیصلاح و به منظور واگذاری امور بهره بردار از 7 جایگاه فعال، نسبت به برگزاری مناقصه اقدام و کمیسیون مربوط با حضور بازرسان و نماینده تعدادی از شرکت کنندگان در تاریخ 10/03/91 تشکیل و نفرات اول تا سوم مشخص گردیدند.

ابوئی در پایان اظهار داشت: به محض ارائه ضمانت نامه های لازم توسط برنده اول، قرارداد واگذاری منعقد و با نظارت و کنترل بیشتری نسبت به ادامه فعالیت جایگاه ها اقدام خواهد شد.