پیرنیا عضو هیأت عالی سرمایه گذاری شهرداری یزد شد

پیرنیا عضو هیأت عالی سرمایه گذاری شهرداری یزد شد

محمدرضا عظیمی زاده شهردار یزد به موجب حکمی آقای محمدرضا پیرنیا را به عنوان عضو هیأت عالی سرمایه گذاری شهرداری یزد منصوب نمود.