کمیته تحول اداری

کمیته تحول اداری
کمیته تحول اداری بنا به دستور شهردار محترم یزد همزمان با تشکیل اولین دوره شورای اسلامی شهر یزد در سال1376 درشهرداری یزدتشکیل گردید. اعضای این کمیته شهردار یزد بعنوان رئیس کمیته - معاون اداری و مالی شهرداری - مدیر امور اداری - رئیس اداره حراست- رئیس اداره ارزشیابی و پاسخگویی به شکایات و دبیر کمیته می باشند. اهم  اهداف این کمیته به شرح ذیل می باشد.
1)      استقرار شهرداری الکترونيک:
ارايه و ايجاد پايگاههاي ارايه خدمات و اطلاعات، ارتباط و تعامل دوسويه شهرداری با مردم و مردم با شهرداری، رسيدگي به شکايات مردم، ارزيابي عملکرد فرايندها و سيستم هاي ارايه کننده خدمات، ايجاد پايگاه اطلاعات و آمار منابع انساني، اجراي آيين نامه دورکاري
2)     عدالت استخدامي و نظام پرداخت:
برگزاري آزمون در تمامي استخدامهاي شهرداری و ايجاد فرصتهاي يکسان، توزيع و تخصيص مجوزهاي استخدامي ، استانداردسازي شرايط جذب و تصدي مشاغل، طراحي طرح طبقه بندي مشاغل،بهبود نظام پرداخت مبتني برعملکرد، توانايي و مهارت،
3)    ساماندهي نيروي انساني:
ساماندهي نيروي انساني بین شهرداری و مناطق و ساير واحدها، انتقال دو سویه نيرو از شهرداری یزد به شهرداریها دیگر شهرستانها یا استانها یا از شهرداریهای شهرستانها و یا استانها به شهرداری یزد ،حمايت از بخش خصوصي، استقرار نظام دورکاری
4)    تمرکز زدايي:
انتقال کارمندان و کارگران از مرکز به مناطق ، تفويض اختياربه مدیران مناطق، کاهش فرايندهاي انجام کار و عدم تمرکز در تصميم گيري
5)    افزايش بهره وري و استقرار نظام جامع مديريت عملکرد:
تعيين قيمت تمام شده فعاليتها، خدمات و تعيين شاخصها و استانداردهاي کيفي خدمات و دادن اختيار به مديران در ارزيابي عملکرد
6)     سلامت اداري:
تقويت قانون گرايي و پاسخگويي يکسان به عموم مراجعين و تکريم آنها، اعمال نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمند در انجام وظايف محوله و جلوگيري از ضرر و زيان شهرداری و بيت المال، برخورد با افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به کارکنان شهرداری، تدوين شاخصهاي سلامت اداري و سنجش ساليانه آنها، توسعه شهر الکترونيک و شفاف سازي فرايندهاي انجام کار
7)    اصلاح ساختار و فرايندها:
ساماندهي، طراحي و تنظيم تشکيلات اجرايي، کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداري در سطح عمودي و افقي مديريتي، اصلاح ساختار تفصيلي ، اصلاح فرايندها و روشهاي انجام کار با رويکرد اتوماسيون اداري
8)    توانمند سازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني:
متناسب سازي دانش، مهارت و نگرش کارکنان شهرداری با شغل در قالب نظام آموزش جديد، ايجاد ارتباط مابين ارتقاء کارمندان و مديران با آموزش و بهره مندي از امتيازات آن، ساماندهي دوره هاي آموزشي داخل و خارج استان براي کارکنان ، ارائه آموزشهاي فرهنگي، فني و محاسباتي، مالي و قانوني به مديران و کارشناسان، ارائه آموزشهاي تخصصي و اختصاصي مربوطه به مديران
9)  تقويت مديريت و توان کارشناسي و ارتقاء روحيه خودکنترلي:
ارائه آموزشهاي فرهنگي جهت افزايش ايمان و باورهاي خودکنترلي، اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اعمال مديريت بر واحدهاي تحت پوشش بر اساس حجم فعاليتها، ايجاد سازوکار مناسب براي جلب مشارکت کارکنان و بهره گيري از فکر، انديشه و خلاقيت آنان، اجراي دستورالعمل نظام انتصاب مديران بر مبناي تعهد، تخصص، تجربه، توانمندي و ارزيابي عملکرد، تربيت مديران کارآمد، ارزش مدار و استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران، ايجاد بانک اطلاعات مديران و حفظ سرمايه هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط
10) خدمت رساني به مردم و تکريم ارباب رجوع:
آشنا کردن مردم با حقوق و تکاليف خود به منظور استفاده مناسب از خدمات شهرداری، اجراي برنامه هاي مختلف رسانه اي در جهت آسيب شناسي نظام اداري، حقوق مردم و تکريم ارباب رجوع، استاندارد سازي خدمات ارائه شده به مردم، تاثيرگذاري رضايت و عدم رضايت مردم از عملکرد کارکنان و مديران در ارتقاء و انتصاب، تشويق و ترغيب مديران و کارکنان خدمتگذار به مردم