شهروندان یزدی می توانند عوارض خود را با 25 درصد تخفیف پرداخت نمایند.

شهروندان یزدی می توانند عوارض خود را با 25 درصد تخفیف پرداخت نمایند.
محمدرضا دشتی مدیر اداره درآمدهای عمومی شهرداری یزد از25 درصد تخفیف عوارض و بهای خدمات خبر داد و افزود: کلیه مؤدیانی که تا 28 اسفند ماه سال جاری بدهی خود را به صورت نقدی پرداخت نمایند به نسبت پرداخت نقدی، مشروط به اینکه از40% کل بدهی آنها کمتر نباشد مشمول 25 درصد تخفیف عوارض و بهای خدمات بهره مند می گردند.
دشتی در ادامه با بیان اینکه مؤدیانی که بدهکاری جریمه کمیسیون ماده 100 نیز داشته باشدگفت: آنها می توانند برای استفاده از تخفیف فوق  بهای این عوارض را به صورت اقساط تا پایان سال 91 پرداخت نماید.
لازم به ذکر است عوارض نوسازی و خودرو، عوارض قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، حق مشرفیت و آرای کمیسیون ماده 77 و ماده 100 شهرداری مشمول تخفیف نمی گردند.