مديريت اداري

مديريت اداري

مديريت اداري :

      اين حوزه مديريتي از سال 1388 با تصويب چارت سازماني جديد در شهرداري يزد با وظايف متنوعي كه در خصوص نيروي انساني از قبيل درخواست مجوز استخدام ، استخدام و به كارگيري ، بهينه سازي نيروي موجود ، ارتقاء سطح دانش با تشكيل و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت ، عهده دار پاسخگويي و رفع نيازهاي اداري كاركنان شاغل در شهرداري مي باشد كه به صورت اجمال شرح وظايف آن به شرح ذيل مي باشد :

- انجام امور پرسنلي از قبيل پيشنهاد ارتقاء گروه ، پيشنهاد انتصاب افراد به كميته شوراي امور اداري و استخدامي و كميته طرح طبقه بندي مشاغل كارگري شهرداري ، پاسخ به درخواست هاي اداري كاركنان ( بانك ها ، بيمه و ساير ادارات دولتي ) ، انجام امور نظارتي بر قراردادهايي كه در حوزه كار مرتبط با پرسنل منعقد مي شود ، مثل امور رانندگان نقليه ، بيمه هاي تكميلي ، سرويس هاي اداري و ...  مي باشد .

- ارسال قوانين و دستور العمل هاي ابلاغي از سوي مبادي ذيربط به ادارات ، سازمان ها و واحدهاي داخلي شهرداري جهت اجرا ، از جمله فعاليت هاي واحد اداري مي باشد.

 - واحد بايگاني در شهرداري كه از زيرمجموعه هاي مديريت اداري مي باشد ، كليه سوابق شهرداري اعم از اسناد حسابداري ، قراردادها ، پرونده هاي پرسنلي و ساير سوابق را به نحوي كه دسترسي سريع به آنها بتوان داشت ، طبقه بندي و بايگاني مي نمايند.

 - واحد دبيرخانه نيز از ديگر زيرمجموعه هاي اين حوزه مديريتي است كه كليه اسناد ورودي و خروجي در شهرداري بايستي در اين واحد ثبت گردد و سپس به واحدهاي مربوطه داخلي ارجاع يا به ادارات و سازمان ها و يا مكان هاي لازم ارسال مي گردد.

- واحد امور عمومي كه مسئوليت نظارت بر كار نيروهاي خدماتي را بر عهده دارد ، نيز از زيرمجموعه هاي اين واحد است .

- واحدهاي تلفن خانه و نقليه نيز همان طور كه نام آنها مشخص است ، به طور غيرمستقيم به تمامي واحدهاي شهرداري ارائه خدمات مي نمايند و تمامي پرسنل شهرداري را پشتيباني مي نمايند.